Meny

Om Eide Vassverk SA

Eide Vassverk som ble stiftet 11.04.1961 er et samvirkeforetak (SA), som leverer vann til sine abonnenter i Hustadvika kommune.
Vassverket består av 4 ansatte (se info ansatte) som tar seg av den daglige driften, samtidig som vi har et sterkt fokus på beredskap. Vi er godt utrustet med beredskapsmateriell og det er til enhver tid 1 medarbeidere på vakt for å sikre kontinuitet og trygg vannforsyning døgnet rundt.

Eide Vassverk forsyner innbyggerne med et fantastisk godt drikkevann – vårt viktigste næringsmiddel.

Vi er i dag den 4. største drikkevann produsenten i Møre og Romsdal, og har ansvar for drift og vedlikehold av ca. 90 % av drikkevannanleggene innenfor det som tidligere var Eide kommune samt Skotten og Sandblåst.

Effektiv behandling av drikkevannet er viktig for å opprettholde en god vannkvalitet helt frem til forbruker. Det arbeides kontinuerlig med optimalisering av vannbehandlingen (siling, UV-behandling for desinfisering og vannglassdosering (SiO2) for pH-justering av vannets surhetsgrad). Målet for vanndistribusjon er å sikre at abonnentene får tilstrekkelig drikkevann med riktig trykk og god kvalitet. Vassverket betjener ca. 3300 innbyggere, og leverer vann via 121 km med hovedvannledninger. Vannledningsnettet er en viktig del av infrastrukturen. I tillegg til vannledninger jobber vi med tilsyn, vedlikehold og reparasjon av rentvannbassenger,  vannpumpestasjoner og trykkreduksjonsinstallasjoner.Det arbeides aktivt med å redusere vannforbruket ved å avdekke vannlekkasjer på ledningsnettet. Nettet er oppdelt i 20 målesoner med kontinuerlig overvåking av vannforbruket – noe som bidrar til effektiv lekkasjekontroll.

Overvåking og kontroll av vannproduksjonen er viktig. Det tas et stort antall drifts- og kontrollprøver av produsert vann og det er etablert kontrollpunkter på sentrale steder i vannproduksjonen. I tillegg tas det prøver i henhold til drikkevannsforskriften, og resultatene rapporteres til Mattilsynet.

Vassverkets 3 hovedvannkilder er:
Trolldalsvatnet for Eide forsyningsområde
Storvisnesvatnet for Lyngstad forsyningsområde
Skottenvatnet for Sandblåst, Skotheimsvik og Vevang forsyningsområde.

Vassverkets 3 Vannbehandlingsanlegg er:
Halåsen VBA med to ganger desinfeksjon med UV
Bolli VBA med to ganger desinfeksjon med UV
Skotten VBA med to ganger desinfeksjon med UV

Forsyningsnettet består av:
116 km hovedledningsnett
6 pumpestasjoner
8 rentvannsbasseng
21 trykkreduksjons-installasjoner

Eide Vassverk er organisert etter lov om samvirkeforetak (Samvirkelova). Med samvirkeforetak menes en sammenslutning med hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser ved at disse deltar i foretakets virksomhet enten som forbrukere, leverandører eller på lignende måte. Bortsett fra en normal forrentning av eventuell innskutt kapital, blir avkastningen stort sett værende i virksomheten eller fordelt mellom medlemmene på bakgrunn av deres omsetning i foretaket. Ingen av medlemmene har personlig ansvar for foretakets forpliktelser.

Samvirkeforetak bygger på verdiene som ligger i selvhjelp, eget ansvar, demokrati, likhet, rettferdighet, solidaritet, ærlighet, åpenhet, sosialt ansvar og omtanke for andre.

Som medlemmer i Eide Vassverk SA opptas fysiske eller juridiske personer som er eiere av eiendom innen vassverkets forsyningsområde, og alle grunneiere i forsyningsområdet har rett til å bli medlem. Ingen person kan inneha mer en ett medlemskap. Medlemskap i Eide Vassverk SA kan ikke overføres til andre.

Det er kun medlemmer som har innbetalt andelsinnskudd for sine abonnement på en eiendom har rett til vannforsyning fra Eide Vassverk SA.
Andelsinnskuddet godskrives vassverkets egenkapital, og et medlem er kun ansvarlig med det andelsinnskudd som er tegnet.
Andelsinnskuddet tilbakebetales ikke, unntatt ved eierskifte når ny eier har innløst nytt andelsinnskudd for eiendommen jfr. vedtektene § 11, og ved oppløsning, jfr. § 23.