Om Eide Vassverk SA

Eide Vassverk ble stiftet 11.04.1961 som et samvirkeforetak (SA).

Eide Vassverk har i dag 3 stk hovedkilder som forsyner store deler av Hustadvika kommune.

Pr i dag er det ansatt 3,8 årsverk. 

 

 

Med samvirkeforetak menes en sammenslutning med hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser ved at disse deltar i foretakets virksomhet enten som forbrukere, leverandører eller på lignende måte. Bortsett fra en normal forrentning av eventuell innskutt kapital, blir avkastningen stort sett værende i virksomheten eller fordelt mellom medlemmene på bakgrunn av deres omsetning i foretaket. Ingen av medlemmene har personlig ansvar for foretakets forpliktelser.

Samvirkeforetak bygger på verdiene som ligger i selvhjelp, eget ansvar, demokrati, likhet, rettferdighet, solidaritet, ærlighet, åpenhet, sosialt ansvar og omtanke for andre.

Som medlemmer i Eide Vassverk SA opptas fysiske eller juridiske personer som er eiere av eiendom innen vassverkets forsyningsområde, og alle grunneiere i forsyningsområdet har rett til å bli medlem. Ingen person kan inneha mer en ett medlemskap. Medlemskap i Eide Vassverk SA kan ikke overføres til andre.

Det er kun medlemmer som har innbetalt andelsinnskudd for sine abonnement på en eiendom har rett til vannforsyning fra Eide Vassverk SA.
Andelsinnskuddet godskrives vassverkets egenkapital, og et medlem er kun ansvarlig med det andelsinnskudd som er tegnet.
Andelsinnskuddet tilbakebetales ikke, unntatt ved eierskifte når ny eier har innløst nytt andelsinnskudd for eiendommen jfr. § 3, og ved oppløsning, jfr. § 20.

Vassverkets 3 hovedvannkilder er:
Trolldalsvatnet for Eide forsyningsområde
Storvisnesvatnet for Lyngstad forsyningsområde
Skottenvatnet for Sandblåst, Skotheimsvik og Vevang forsyningsområde.

Selskapet eier og drifter tre vannbehandlingsanlegg , åtte høydebasseng, seks pumpestasjoner, i tillegg til kummer, ledningsanlegg og målestasjon på Freneidet.

Vassverkets 3 Vannbehandlingsanlegg er:
Halåsen VBA med to ganger desinfeksjon med UV
Bolli VBA med to ganger desinfeksjon med UV
Skotten VBA med to ganger desinfeksjon med UV

Forsyningsnettet består av:
116 km hovedledningsnett
6 pumpestasjoner
7 høydebasseng
17 trykkreduksjoner

Vassverkets vannbehandling er siling, UV-behandling for desinfisering og vannglassdosering (SiO2) for pH-justering av vannets surhetsgrad.

Selskapet har avtale om drift av Eide kommunes avløpsanlegg tom 01.01.2020.

Det er ikke inngått ny avtale med Hustadvika kommune.

 

 

 

 

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden