Formål og verdier

Eide Vassverks overordnede mål er å levere vann som er hygienisk betryggende og i tilstrekkelige mengder.

 

Selskapets formål er å forestå anlegg og drift av et felles vannverk med Trolldalsvatnet, Storvisnesvatnet og Skottenvatnet som vannkilde, herunder administrere og forvalte andelseiernes interesser og rettigheter knyttet til beskyttelse og bruk av vannressursene.

Som ledd i oppfyllelsen av formålet skal selskapet:

  • Foreta de investeringer og utbygginger som er nødvendig for å tilfredsstille de hygieniske krav som ellers pålegges fra myndighetene eller som selskapet finner nødvendig.
  • Foreta de investeringer som finnes nødvendig for å drive virksomheten på en mest mulig hensiktsmessig og regningsvarende måte ut fra abonnentenes ønsker og behov.
  • Ha mulighet til å påta seg drift av andre selskapers eller kommuners VA-anlegg.

Selskapet skal ikke drives med fortjeneste.

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden