Meny

Organisasjon

Styret består av 5 medlemmer pluss varamedlemmer, valgt av årsmøtet blant medlemmene eller deres ektefelle/reg.samboer, jfr vedtekter §13.

Årsmøtet:
Årsmøtet er Eide Vassverk SA`s høyeste myndighet. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mai. Innkalling skjer med minst 8 dagers varsel, jfr vedtekter § 18. Innkalling annonseres på vår hjemmeside, samt i media. 
Alle registrerte medlemmer kan møte på årsmøtet. Et av medlemmets barn, eller et annet medlem, kan møte som fullmektig for inntil ett medlem. Fullmakten skal være skiftlig. Medlemmene kan ta med seg en rådgiver, som årsmøtet kan gi talerett.

På årsmøtet behandles kun de saker som er nevnt i innkallingen. Medlemmene har rett til å få tatt opp saker på årsmøtet. Forslag og saker på være styret i hende innen utgangen av februar.
For hva som skal forhandles og vedtas på ordinært årsmøte, se vedtektene under fanen infosenter - vedtekter §18


Styret i Eide Vassverk består av følgende personer:

Styreleder:
Birgit Dyrhaug

Nestleder:
Remi Teistklub

Styremedlemmer:
Anders Magne Naas
Per Ingar Herskedal
Jorunn Lyngstad Pettersen

Varamedlemmer:
Roy Smørholm
Heidi Simonsen Lyngstad
Arnt Inge Ødegård


Styrets leder velges ved særskilt valg for 1 år av gangen. Styrets øvrige medlemmer velges for 2 år av gangen, hvor halvparten er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for 1 år av gangen. Styret velger sin nestleder.

Styrets oppgaver, jfr vedtektene §14:
Styret skal lede Eide Vassverk SA`s virksomhet i samsvar med lover, forskrifter, lagets vedtekter og vedtak på årsmøtet, herunder:

  • Fastsette vilkår for bruk av vann til forskjellige formål
  • Utarbeide driftsreglement og forretningsregler
  • Ansette og event avsette tjenestemenn, og fastsette lønns-og arbeidsvilkår for disse, samt fastsette instruks for den daglige ledelse
  • Føre tilsyn med den daglige ledelse og foretakets virksomhet for øvrig
  • Fastsette planer og budsjett for virksomheten
  • Utvidelse av vassverkets forsyningsområde skal forelegges medlemsmøtet eller årsmøtet for vedtak
  • Vedta budsjett for årets drift og økonomiplan for de neste 4 år
  • Sørge for at det blir ført ordentlig regnskap, som i revidert stand legges frem for årsmøtet
  • Arbeide for sikker og god vannforsyning, og for øvrig å ivareta lagets interesser på beste måte.


Styret kan meddele prokura. Eide Vassverk SA forpliktes rettslig ved underskrift av styrelederen sammen med daglig leder eller annet styremedlem.