Organisasjon

Årsmøtet er Eide Vassverk SA`s høyeste myndighet. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mai. Innkalling skjer med minst 8 dagers varsel, jfr vedtekter § 12.

Styret består av 5 medlemmer pluss varamedlemmer, valgt av årsmøtet blant medlemmene eller deres ektefelle/reg.samboer, jfr vedtekter §14.

 

Årsmøtet:

Årsmøtet er Eide Vassverk SA`s høyeste myndighet. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mai. Innkalling skjer med minst 8 dagers varsel. Innkalling annonseres på vår hjemmeside, samt i Romsdals Budstikke og Tidens Krav.

I tillegg legges den ut på servicekontoret hos Eide kommune og coop marked Vevang.

Alle registrerte medlemmer kan møte på årsmøtet. Et av medlemmets barn, eller et annet medlem, kan møte som fullmektig for inntil ett medlem. Fullmakten skal være skiftlig. Medlemmene kan ta med seg en rådgiver, som årsmøtet kan gi talerett.

På årsmøtet behandles kun de saker som er nevnt i innkallingen. Medlemmene har rett til å få tatt opp saker på årsmøtet. Forslag og saker på være styret i hende innen utgangen av februar.

For hva som skal forhandles og vedtas på ordinært årsmøte, se vedtektene under fanen infosenter - vedtekter,  kapittel 3 §12.

 

Styret i Eide Vassverk består av følgende personer:

Styreleder: Birgit Dyrhaug

Nestleder:  Anita Øyen Halås

Øvrige medlemmer:

Arild Strand

Remi Einar Teistklub

Anders Magne Naas

Varamedlemmer:

Per Ingar Herskedal

Roy Smørholm

Heidi Simonsen Lyngstad

Arnt Inge Ødegård

Per Arild Halås

Styrets leder velges ved særskilt valg for 1 år av gangen. Styrets øvrige medlemmer velges for 2 år av gangen, hvor halvparten er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for 1 år av gangen. Styret velger sin nestleder.

 

Styrets oppgaver, jfr vedtektene §15:

Styret skal lede Eide Vassverk SA`s virksomhet i samsvar med lover, forskrifter, lagets vedtekter og vedtak på årsmøtet, herunder:

  • fastsette vilkår for bruk av vann til forskjellige formål
  • utarbeide driftsreglement og forretningsregler
  • ansette og event avsette tjenestemenn, og fastsette lønns-og arbeidsvilkår for disse, samt fastsette instruks for den daglige ledelse
  • føre tilsyn med den daglige ledelse og foretakets virksomhet for øvrig
  • forestå god planlegging og utførelse av lagets utbyggings- og utbedringsoppgaver
  • styre lagets økonomiske vikrsomhet, herunder å skaffe nødvendig finansiering, eventuelt ved låneopptak for vedtatte oppgaver
  • vedta budsjett for årets drift og økonomiplan for de neste 4 år
  • sørge for at det blir ført ordentlig regnskap, som i revidert stand legges frem for årsmøtet
  • arbeide for sikker og god vannforsyning, og for øvrig å ivareta lagets interesser på beste måte.

Styret kan meddele prokura. Eide Vassverk SA forpliktes rettslig ved underskrift av styrelederen sammen med daglig leder eller annet styremedlem.

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden